Hoofdstuk 24
Start Auteur Danil inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog Hoofdstuk 23 Hoofdstuk 24 Hoofdstuk 25 Hoofdstuk 26 Hoofdstuk 27 Hoofdstuk 28 Hoofdstuk 29 Hoofdstuk 30 Hoofdstuk 31 Hoofdstuk 32 Hoofdstuk 33 Hoofdstuk 34 Hoofdstuk 35 Hoofdstuk 36 Hoofdstuk 37 Hoofdstuk 38 Hoofdstuk 39 Hoofdstuk 40

 

Tweede wee is de antichrist.

Openbaring 11:10-19.

 

Tekst:   En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel. Openbaring 11:19.

 

Het gaat in dit gezicht niet om te dromen over de opstanding, maar om de anti-christelijke dwaling die tegenstanders van de twee getuigen met de zak aan het licht brengen. Hun dwaling is het gevolg van het verbannen van de twee getuigen, Mozes en de profeten. Een zak als kleding is in Isral een publiek teken van grote schuld en boete. Daarmee roepen de profeten als getuigen ieder mens op tot het belijden van zijn grote schuld voor God. De twee getuigen Mozes en de profeten leren dat de vernedering van Christus allereerst dient, om de mensheid de grootheid van zijn persoonlijke schuld en verlorenheid indachtig te maken.

Ook onze voorvaderen hebben de twee getuigen zo gelezen en verstaan. Want zij verklaren in Zondag 1 dat men als eerste noodzakelijk moet weten hoe groot zijn schuld en ellende is.In kerken die de twee getuigen met de zak in de ban hebben gedaan, spreekt men zonder belijdenis van schuld louter blij over het geloof. Wat vandaag in steeds meer kerken gebeurt.
Terwijl sommige christenen vasthouden aan de belijdenis van schuld en boete, geven anderen elkander zelfs geschenken omdat ze de profeten als getuigen in de ban hebben gedaan.

Het verbannen van de twee getuigen met de zak zal in de laatste halve jaarweek plaatsvinden. Want de Satan zal in de laatste fase met behulp van het beest de twee getuigen overwinnen. Dat gebeurt in dezelfde halve jaarweek wanneer Joden de stad Jeruzalem zullen regeren.

Verder onthult dit gezicht dat het geloof zonder zelfgetuigenis dood is. Dat wordt zichtbaar als volgelingen van de twee getuigen met de zak door een geest van God tot leven komen en worden opgenomen, terwijl hun tegenstanders worden achtergelaten. Ondanks hun geloof in Jezus worden de tegenstanders van persoonlijke belijdenis van schuld niet opgenomen. Evenals de vijf dwaze maagden hebben deze tegenstanders geen zaligmakend geloof:

 En na die drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar den hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.

De vreselijke dwaling van de achtergelaten christenen wordt ook duidelijk, als op hetzelfde uur n tiende deel van Jeruzalem instort en 7000 mannen van naam hun leven verliezen. Zoveel doden na de opname in Jeruzalem in n tiende deel van de stad is een duidelijk signaal, dat vele christenen wereldwijd de profeten als getuigen in de ban zullen doen.

Doch wanneer "de achtergelaten" Joden de instorting van Jeruzalem Gods werk noemen, door Hem daarvoor de eer te geven, wordt hun belijdenis nota bene de tweede wee genoemd! Hierbij moet men bedenken dat eerder is onthuld dat de zesde bazuin door de mens zal plaatsvinden in een oorlog met kernraketten. Als teken dat de zesde bazuin door de mens gebeurt, moest Johannes een geopend boekje opeten, waarin deze bazuin is beschreven. Maar hoewel de zesde bazuin door de mens zal worden uitgevoerd, doen de achtergelaten Joden met hun eerbetoon aan God, alsof de aanval op Jeruzalem door de Here wordt gedaan.

Daar hun visie met het tweede wee wordt verbonden, deugt hun geloof van geen kant. Want de instorting van Jeruzalem gebeurt niet door een aardbeving, maar door kernraketten.
En dat de instorting in Jeruzalem het gevolg is van de zesde bazuin wordt bevestigd, wanneer kort daarna de zevende engel de bazuin blaast. Van deze engel is gezegd dat zodra de zevende engel de bazuin blaast, de profetien vervuld zijn. De zevende is de laatste bazuin. Zie hoofdstuk 21:

 En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zeven duizend personen werden gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven den God des hemels eer. Het tweede wee is voorbijgegaan: zie, het derde wee komt (snel RHK) spoedig. En de zevende engel blies de bazuin.

Wie er moeite mee heeft om christen-Joden met het tweede wee te verbinden, luistere naar de Joodse gelovigen in de hemel. De 24 oudsten, die op tronen voor God zitten, zoeken de oorzaak waarom christen-Joden worden achtergelaten, in het verbannen van de twee getuigen. Want volgens de oudsten beloont God na de zevende en laatste bazuin de profeten als eersten. Welnu, als God de profeten het eerst beloond, heeft hun woord betekenis voor alle gelovigen. Nu de Allerhoogste de profeten als eersten beloont, wordt daarmee iedereen veroordeeld die Mozes en de profeten, oftewel de twee getuigen met de zak bekleed in de ban heeft gedaan. Wie immers de profeten als getuigen in de ban doet, geeft publiekelijk te kennen dat het kennen en belijden van de persoonlijke schuld evenals boete doen niet noodzakelijk is.

Het verbannen van de profeten als getuigen neemt tevens de verantwoordelijkheid van de mens weg voor alle nood en dood in onze wereld. Sterker nog, zonder verantwoordelijkheid van de mens maakt men God verantwoordelijk voor elke oorlog en nood in deze wereld.
En precies zo deden de achtergelaten Joodse christenen, toen ze God verantwoordelijk stelden voor de beving in Jeruzalem.

Maar het oordeel over het uitschakelen van de profeten als getuigen, oftewel Mozes en de profeten, is in dit gezicht keihard. Dezen worden zonder pardon achtergelaten bij de opname.Het wel of niet persoonlijk belijden van schuld heeft dus eeuwige gevolgen voor de mens.

Het uitschakelen van de twee getuigen door Isral en de Kerk onthult tevens dat de wil van de mens in de heilsweg niet werkeloos is. Ofschoon de redding van elk mens voor 100% gebeurt door het bloed van Jezus Christus, is de mens bij de toe-eigening van het heil geen stok of blok. God stelt de mens verantwoordelijk voor het belijden van zijn grote schuld. Want alleen degenen die onder belijdenis van schuld Jezus om vergeving vroegen, zijn opgenomen en begroeten met luide stemmen de aanvaarding van het koningschap door Jezus.  

Daar het aanvaarden van zijn koningschap in de "perfectum" staat, heeft de Here zijn koningschap al op datzelfde ogenblik in daden omgezet. Dit deed Hij door de opstanding en opname van alle gelovigen. Zodat zijn koningschap die tot in eeuwigheid zal duren, begint met de opstanding en opname van de heiligen in Isral en vervolgens wereldwijd. En hoewel dit in hetzelfde uur van de zesde bazuin plaats vindt, vindt de opstanding eerst plaats.
Zodat, gelijk de apostel Paulus gezegd heeft, eerst Abraham, Izak, Jakob, David en alle andere profeten hun loon zullen ontvangen. Daarna zijn de heiligen aan de beurt, die door het bloed van Christus geheiligd zijn. Vervolgens zullen de gelovigen uit Isral en de kerken die Gods naam vrezen worden beloond, eerst de kleinen en als laatste de groten.

Daarna richt Gods toorn zich op hen die dan bezig zijn door de zesde bazuin de aarde te verderven, waardoor een derde van de mensheid door atoomraketten wordt gedood. Dat zal beginnen bij de Joden te Jeruzalem, waarbij 7000 mensen van naam worden gedood:

en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan de Here en zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de vier en twintig oudsten, die voor God op hun troon gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende:

Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en koning zijt; en de volken zijn toornig geworden, en uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven.

Bij dit gezicht moet men telkens in gedachten hebben dat het grote aantal Joden uit Jeruzalem, die bij de opname worden achtergelaten, model staan voor de overwinning van Satan. Ook is het met het oog op de overwinning van Satan door het beest over de twee getuigen, waarom God de eenheid tussen zijn verbond en zijn tempel openbaar maakt.
Behalve genoemde Joden verleidt Satan door het beest velen uit alle volken in de wereld.

Het zichtbaar maken van de ark van zijn verbond in zijn tempel, bekrachtigt op hemelse wijze de eenheid tussen zijn verbond en zijn tempel. Zoals de ark van zijn verbond verbonden is met zijn tempel, evenzo is het verbonden met het Lam Gods. Kortom, Gods verbond is alleen van toepassing op degenen die belijden dat Jezus door hun schuld is vernederd aan het kruis.
Want sedert de val van de eerste mensen is er zonder bloed geen toegang meer tot God. Dat betekent evenals Gods verbond niet gescheiden kan worden van de tempel, evenmin de profeten als getuigen zonder eeuwige gevolgen in de ban kunnen worden gedaan.

Doordat God de eenheid van zijn verbond en zijn tempel openbaar maakt, veroordeelt Hij iedereen die de twee getuigen met de zak in de ban doen. Want toen de achtergelaten Joden de twee getuigen met de zak in de ban deden, maakten ze Gods verbond met Abraham los van zijn tempel en daarmee los van de lijdende Christus. Jezus moest in het vlees komen niet alleen om onze schuld te dragen, maar ook om door zijn lijden iedereen te overtuigen van zijn persoonlijke schuld. Juist de Via Dolorosa van Gods Zoon dwingt iedereen zijn persoonlijke schuld en verlorenheid te belijden. Met andere woorden, wanneer de Kerk zwijgt over schuld en boete, verbreekt ze de eenheid tussen Gods verbond en zijn tempel en daardoor de eenheid met de lijdende Christus.


Dit gezicht maakt duidelijk wat de apostel Johannes bedoelt, wanneer hij zegt: "iedere geest, die voortdurend erkent dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;" 1 Johannes 4:2.

Vele christenen geloven vandaag in Gods beloften door Jezus Christus, zonder de eigen schuld te kennen en te belijden. Dit kan niet. Dit is de geest van de antichrist! De tegenstanders die de profeten als getuigen in de ban doen, doen hetzelfde als de misleider die de komst van Jezus in het vlees niet belijdt. Wie de vernedering van Jezus niet belijdt, belijdt zijn schuld en aandeel ook niet. Dat is echter de geest van de antichrist!

Door de eenheid van zijn verbond met zijn tempel bekrachtigt God dat allen die niets willen horen over schuld en boete bij de wederkomst zonder pardon zullen worden achtergelaten. Sterker nog, wanneer Jezus Christus zijn grote macht en koningschap opneemt, verandert voor dezen de genadetijd in Gods eeuwige toorn. Want daar zij Gods heilsweg verachten, verandert Jezus Christus voor hen in een verterend vuur. Dat bedoelen ook de oudsten wanneer zij Gods toorn tegenover die van de volken plaatsen.

Juist de vleeswording of vernedering van Jezus brengt iedereen die behouden zal worden tot erkenning van zijn eigen schuld en verlorenheid. Dit moet een gelovige niet eenmaal maar voortdurend inzien en belijden. Dat is de zak van de 2 getuigen.

 En de tempel Gods, die in de hemel is ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel.

De onthulde eenheid tussen Gods verbond en zijn tempel maakt dit gezicht tot een indringende oproep, zich in de eindtijd te hoeden voor de ongelofelijke listen van de Satan.
Want behalve de tempel en de ark toont dit gezicht bliksem, stemmen, donder en beving van de aarde. Daar de zesde bazuin in hetzelfde uur als de opname begint, zijn genoemde vier tekenen geen tekenen van Gods toorn, maar van toornig geworden volken. De vier tekenen zijn kenmerkend voor kernraketten van de zesde bazuin, waardoor de volken de aarde onleefbaar zullen maken. Dit zal echter in de heilige stad Jeruzalem beginnen.

Terwijl de zware hagel dient als teken van Gods toorn en het begin van het derde wee.

Doch Jezus de Opgestane Gods Zoon is komende om de aarde te richten met gerechtigheid:

en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donder en aardbeving en zware hagel.

NAAR BOVEN

 

 

De geopende hemel toont twee getuigen aan de achterblijvers.
Bron: Woord in Beeld Ten Have/Kok Kampen
De zevende en laatste bazuin
.

Grootheid
van
schuld.

In de eindtijd zal  de Kerk zelf de twee getuigen, de wet en Jezus van  kracht  beroven.
Bron: Overige bronnen
De Kerk als stief moeder

De Wet
en Jezus
getuigen
tegen
de mens.

De wet getuigt, dat men God moet liefhebben met geheel het hart met geheel de ziel en met geheel het verstand, en de naaste als zichzelf.
Bron: Rembrandt bijbel.
De wet als getuige.

Jeruzalem
eerste
bij
opname
en
kernoorlog.

Bij dreiging van de zesde bazuin zullen ware gelovigen wereldwijd  nog vr de komst de naam des Heren aanroepen.
Bron: www.imagebank.com
Nucleaire raket >>dodelijke Fall-out

De antichrist
geen
boodschap
aan
schuld.

De bidder bij de Westelijke (Klaag)muur staat met de rug naar Golgotha, waar Jezus Christus buiten de muren van de stad ieder mens aanklaagde.
Bron: Encarta encyclopedie
De heilige klaagmuur van Jeruzalem

START  Copyright 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 10-04-2021