Hoofdstuk 30
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

Derde Wereldoorlog nŠ de opname.

Openbaring 14: 13-20.

 

Tekst: ďEn de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit den persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadiŽn verĒ. Openbaring 14:20.

 

In het voorafgaande is gezegd dat iedereen in het vreselijke oordeel van God over Jezus de grootheid van zijn eigen schuld kan aflezen, zodat men geestelijk kan sterven in de dood van Jezus. Want God verklaart "doden" zalig, die sterven in de Here. Hierbij gebruikt Hij het woord "doden" in dezelfde betekenis als Jezus in de gelijkenis van de verloren zoon.
In deze gelijkenis zegt de vader tweemaal: "Deze was dood, maar is weer levend geworden". Dat wil zeggen God verklaart een ieder zalig, die met dezelfde ootmoed als de verloren zoon tot God de Vader gaat, en Hem telkens om vergeving smeekt in de naam van Jezus:

 ďEn ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig zijn de doden, die in de Here sterven, van nu aanĒ.

Ook de Geest geeft te kennen dat een echte gelovige zijn hele leven achtervolgd wordt door zijn zonden en schuld. De woorden van de Geest, dat zij rusten van hun moeiten geven aan dat het sterven in de Here pas bij de opname zal ophouden:

 ďJa, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken achtervolgen henĒ.

Dezelfde moeiten worden zichtbaar bij de opstanding en opname van alle gelovigen. Want wanneer Johannes Jezus als de Rechter der wereld met een gouden kroon op een witte wolk ziet, hoort hij dat allen die opgenomen zullen worden "dor" zijn geworden.

Doch niet Jezus, maar een engel uit de tempel geeft het sein tot de oogst. Want de bede van de engel uit de tempel om te oogsten, terwijl de mensenzoon een scherpe sikkel in zijn hand heeft, betekent dat het verzoek om te oogsten de opname van de gelovigen beoogt.De engel die met luide stem de Mensenzoon smeekt om te oogsten, komt niet uit de Knesset (parlement), noch het hoofdkwartier van de Wereldraad van Kerken, maar uit de tempel.
Zijn komst uit de tempel betekent niet alsof er nog een derde tempel gebouwd zal worden.

De tempeldienst met het dagelijks offer leert niet alleen dat er zonder bloed geen toegang tot God is, maar wijst ook naar het beloofde Lam Gods die de zonde van de wereld wegneemt. Immers, Jezus heeft gezegd dat Hij de tempel zou afbreken en in drie dagen weer opbouwen. Dat afbreken en opbouwen volbracht Hij in zijn dood door het vreselijke oordeel van God.
Doordat Jezus gehoor geeft aan de smeekbede van de engel uit de tempel, geeft Hij te kennen de tempeldienst als norm bij het oogsten van de gelovigen te hanteren. Door het beloofde Lam Gods bestaat de tempeldienst uit schuldbelijdenis, verootmoediging en gebed om vergeving. Met andere woorden de tempeldienst is toe-eigenen van het heil!
En daar een engel uit de tempel de Here vraagt om te oogsten, is de tempeldienst of  toe-eigening van het heil de enige norm bij het oogsten. Nu Jezus gehoor geeft aan de engel uit de hemel, zal iedereen die zich het heil heeft toegeŽigend bij zijn komst worden opgenomen.
Kortom, er worden alleen schuldbewuste zondaren geoogst of opgenomen, die als bekeerde zondaren in Jezus' naam telkens ootmoedig om vergeving van hun zonden hebben gesmeekt.

De scherpe sikkel in de hand van de mensenzoon is dus teken van de komende opname.
En dat de toe-eigening van het heil de norm bij de opname is, wordt ook zichtbaar gemaakt. Want hoewel veel vertalingen spreken over "rijpe" oogst, staat er letterlijk vertaald vanuit de grondtekst " dor". En dat is wat anders. Het vochtpercentage van een rijpe graankorrel is normaal 16%, terwijl een dorre graankorrel een te laag vochtgehalte heeft en verschrompeld. Het dor zijn duidt op een geestelijke verdrukking door schuldbesef, ootmoed en hoop. Hiermee wordt gezegd, wie niet in zielsbenauwdheid de Here om genadige vergeving heeft gevraagd, wordt bij de opname achtergelaten en heeft geen deel aan Gods koninkrijk

Het dor zijn stelt elke vorm van gearriveerdheid van christenen onder zeer ernstige kritiek. Dat geldt ook voor hen die zonder bekering passief wachten op Gods verkiezende genade.

Zijn verschijning op een witte wolk haalt een streep door de gedachte dat Jezus bij zijn komst te Jeruzalem zal verschijnen. Evenmin komt er dan een zogenaamd Duizendjarig Rijk zoals sommigen menen. Zodra Jezus komt, is het als Rechter om te oordelen de levenden en doden:

 ďEn ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want het uur om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is dor (RHK) gewordenĒ.

De noodzaak van toe-eigening van het heil door bekering is in onze tijd veelal onderbelicht. Maar niet alle christenen worden opgenomen, doch alleen "doden" die sterven in de Here. Als Jezus komt liggen er twee op bed, terwijl de ene wordt opgenomen wordt de andere achtergelaten. Twee zullen op het veld zijn, de ene wordt opgenomen de ander achtergelaten.

Jezus blijft bij de opname op de witte wolk in de lucht. Daar verzamelt Hij de uitverkorenen. Jezus maait de aarde, terwijl Hij verblijf houdt op de wolken. Zijn verblijf op de witte wolk komt overeen met wat in de eerste brief aan de Thessalonicenzen staat over de opname.  Zodra Hij de doden heeft opgewekt zullen dezen samen met de dan levende gelovigen verzameld worden op de wolk in de lucht:

ďEn Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaidĒ.

Ofschoon niemand de dag en het uur van de opname weet, is daarmee niet alles gezegd.

Want meteen na de opstanding en opname van de gelovigen verschijnt een engel met een scherpe sikkel uit de tempel, maar niet om te oogsten zoals sommige vertalingen aangeven. Deze engel komt om te verzamelen, zoals letterlijk vertaald vanuit de grondtekst gezegd wordt. Een verzameling van volken waarbij behalve paarden ook sprake is van veel bloed, zodat het een verzameling tot de oorlog zal zijn.
Blijkbaar zijn zij die ten onrechte "oogsten" vertalen, misleid door het woord tempel.
Het feit echter dat het gedaan wordt door een engel uit de tempel in de hemel, verandert de verzameling tot een gebeuren dat door God wordt bestuurd. God verzamelt tot de oorlog.

En omdat het gaat om volken die bij de opname zijn achtergelaten, is dit Gods wraak. Gods wraak wordt zichtbaar door de engel uit het altaar, als deze de engel uit de tempel oproept tot een verzameling van de volken. Want het altaar is de gerichtsplaats van God!
Dat is hetzelfde altaar waar eerder bij de verbreking van het vijfde zegel zielen verschenen, die vroegen naar het tijdstip van Gods wraak. De engel uit het altaar in de hemel bevestigt dat dit Gods wraak is, waarom de zielen onder het altaar tijdens het vijfde zegel hebben gevraagd.
Deze zielen waren gedood om het Woord van God en het getuigenis dat zij hadden. De zielen kregen toen als antwoord dat ze nog een kleine tijd moesten wachten. Eerst moest vol zijn, die evenals hen gedood zullen worden om het Woord van God en hun getuigenis.
En daar de zielen om wraak vroegen tegen hen die op de aarde wonen, begint Gods wraak op aarde tijdens de derde wereldoorlog tegen de verzamelde achtergelaten volken.
Eerder is al met het zesde zegel getoond op welke wijze Gods wraak zal plaatsvinden.

De verwevenheid tussen de hemelse tempel waaruit de engelen komen en de opname van de gelovigen, brengt de noodzaak van de toe-eigening van het heil aan het licht.
De oproep van de engel uit het altaar tot een verzameling van de volken, is dus Gods wraak aan hen die Jezus en die gekruisigd niet hebben geacht, noch het heil hebben toegeŽigend.
Hier geldt het woord van Jezus: wat zij aan ťťn van de kleinen deden, hebben zij Mij gedaan. Want genoemde verzameling vindt plaats onder supervisie van de gekroonde mensenzoon, zodat beide engelen in opdracht van Gods Zoon handelen.

De bekendmaking van de derde Wereldoorlog na de opname, maakt al voor de opname sporen van de verzameling zichtbaar. Sporen die nu al in het Midden Oosten te vinden zijn. Door de sporen van de verzameling van de volken in het Midden-Oosten, dwingt de Here geroepenen haast te maken met de toe-eigening van het heil voordat Hij komt.
Deze bekendmaking dat de verzameling meteen na de opname komt, is een allerlaatste roepstem van de hemel zich door toe-eigening van het heil te bekeren tot Jezus.

De opdracht tot de verzameling door de engel van het altaar aan de engel uit de hemelse tempel, geeft tevens te kennen dat de Here de Auteur van de derde Wereldoorlog zal zijn. De Allerhoogste zal meteen na de opname de volken in oorlog brengen, zoals de profeet EzechiŽl eerder profeteerde met de terugkeer van Gog en Magog in EzechiŽl 38.
De zielen onder het altaar lieten reeds weten dat de Here het tijdstip van de wraak bepaalt. Doch Hij die de regie zal hebben over de derde Wereldoorlog , die meteen na de opname gebeurt, bepaald niet alleen het tijdstip maar ook de plaats van het slagveld. Want de verzameling zal buiten de stad zijn, dat is buiten Jeruzalem.

Nu zowel de uitvoerende engel als de opdrachtgever tot de verzameling afkomstig zijn uit de tempel, duidt de plaats van de oorlog ook op Gods wraak over zijn tempel. Dat wil zeggen omdat Nebukadnezar de eerste tempel heeft verwoest en de SyriŽr Antiochus IV de tweede tempel ontheiligde, dienen beide landen als slagveld van de derde Wereldoorlog .
Want gerekend naar een Romeinse stadion beslaat het slagveld 1000 kilometer in doorsnee.

De onthulling dat de engel uit het altaar macht heeft over het vuur, betekent in verband met de derde Wereldoorlog dat deze door vuur zal plaatsvinden.  Het vuur wijst op kernwapens van de zesde bazuin, die volgens Gods Woord in de laatste oorlog toegepast zullen worden.

Nu de Here de verzameling tot de laatste oorlog leidt, en Hij de tijd, plaats en wapens bepaalt, haalt dat een streep door de gedachte van een tweede kans voor de achtergelaten volken. Sterker nog: de verzameling van de achtergelaten volken meteen na de opname, brengt hen door de voorafgaande opname van de gelovigen in de spanning van de hel.
Even werkelijk als de opname voor de gelovigen komt, komt Gods wraak over zijn tempel en over allen, die Jezus hebben veracht en het heil niet door bekering hebben toegeŽigend. Daarom is dit gezicht een dringende oproep zich te bekeren, en zich met God te verzoenen.
 

Zodra de gelovigen met ziel en lichaam zijn opgenomen, richt het vuur van Gods toorn zich tegen de achterblijvers. Dat treft iedereen, die het kruis van Jezus heeft veracht, of zich het heil niet heeft toegeŽigend. Zodat het met de verzameling van de rijpe druiven om iedereen gaat, die bij de opname zullen worden achtergelaten:

ďEn een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, ook hij met een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit het altaar; deze had macht over het vuur, en hij riep met luider stem tot hem, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel uit en verzamel de trossen van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en verzamelen van de wijngaard der aarde en wierp hen in de grote persbak van de gramschap GodsĒ (RHK).

De betrokken paarden wijzen heen naar de paarden van de zesde bazuin in Openbaring 9.

Dit gezicht geeft dus nadere informatie over de opname en de uitgestelde kernoorlog. En de sporen die de laatste oorlog voor de opname aan het licht brengt, nog voordat de achtergelaten volken elkaar in een atoomoorlog zullen vernietigen. Zie hoofdstuk 21:

 ďEn de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit den persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadiŽn verĒ.

NAAR BOVEN

 

 

O, welk een dag zal dat zijn voor gelovigen en ongelovigen.
Bron: www.bibleexplained.com
Gods Zoon op de witte wolk direct voor de opname.

Kruis
houdt
zonden
en hoop
levend.

Wie in de druk der tijden het hoofd opheft tot Jezus zal de laatste bazuin als muziek verstaan.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Een engel uit de hemelse tempel geeft het sein tot de opname.

Toe-eigening
is norm
opname.
 

Wanneer men in de kruisgang van Jezus  Gods toorn ziet, ziet men ook de eigen schuld.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Komt tot Mij die vermoeit en belast zijt
en Ik zal u rust geven

Oorlog
nŠ de
"Opname"

Door het herkennen van de zesde bazuin zullen ware gelovigen de naam des Heren aanroepen.
Bron: www.imagebank.com
Nucleaire raket >>dodelijke Fall-out

Slagveld
is buiten
Jeruzalem

Voor de achterblijvers is er geen hoop.
Bron: omniboek
Voor de achterblijvers is geen hoop meer

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 10-04-2021