Hoofdstuk 40
Start Auteur Daniël inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31
Hoofdstuk 32
Hoofdstuk 33
Hoofdstuk 34
Hoofdstuk 35
Hoofdstuk 36
Hoofdstuk 37
Hoofdstuk 38
Hoofdstuk 39
Hoofdstuk 40

 

De gekruisigde en de antichrist

Openbaring 22:6-21.
 

Tekst:   “Ik Jezus, heb mijn engel aan het hoofd van de gemeenten gezonden (RHK), om u dit te betuigen. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de morgenster”. Openbaring 22:16.
 

In dit gezicht staat de verzegelde boekrol centraal die in de eindtijd "moet" plaatsvinden! De tijd van de boekrol is afhankelijk van het maken van priesters uit elke stam, taal, volk en natie, zodat de plagen komen als het Evangelie in de hele wereld is verkondigd. Dat wil zeggen, wanneer kerken de plagen van de boekrol niet zien en duiden als het werk van Gods Zoon, wijzen gelovigen als priesters Jezus aan als de Auteur van de laatste plagen.

Ook zullen de plagen die "moeten" geschieden volgens Jezus "snel" plaatsvinden! Daar Hij dit tot driemaal toe zegt, zal de ene plaag meteen door de andere worden gevolgd!  Verder heeft Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde gezegd: "Voorwaar, Ik zeg u "dit geslacht" zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt". Zodat "snel komen" betekent, dat de plagen van de boekrol tijdens de laatste generatie/geslacht zullen komen. Door de snelle komst binnen één generatie moeten de plagen van de boekrol worden herkend:

 “Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen zonder uitstel (gezwind, RHK) moet geschieden. En zie, Ik kom snel. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart/toepast”.

Het corrigeren van Johannes toen hij de engel wilde aanbidden, geeft de ernst aan van de boekrol. Want toen Johannes de engel wilde aanbidden, werd hem gezegd net als de engel te doen, door alles wat hij hoorde en zag bekend te maken.
En omdat Johannes de gevaren waarvoor de boekrol nodig is niet mocht verzegelen, was het gevaar toen al aanwezig. Het gevaar zit in de tegenstelling: doe nog onrecht en vuilheid, wees nog recht en heilig.
En juist de kruisdood van Jezus legt de tegenstelling of antithese in het Evangelie bloot! De tegenstelling van het Kruis is dat het twee kanten heeft, die samen het Evangelie vormen!

Het bloed van Jezus bracht bij de uittocht uit Egypte behoud voor Israël, maar tegelijk de dood voor Egyptenaren. Terwijl de engel de eerstgeborenen van Israël spaarde, werden die van de Egyptenaren gedood. Het kruis van Jezus heeft een dubbele betekenis en werking. 
Het kruis van Jezus toont iedereen allereerst zeer krachtig dat hij van zichzelf verloren is. Maar het kruis als bewijs van onze dodelijke schuld roept ook weerstand op en ergernis. Alleen wanneer men zwijgt over de dreiging van het kruis kan niemand zich er aan ergeren. Maar door het verduisteren van de dreiging in het kruis verdwijnt niet alleen de tegenstelling of antithese uit het Evangelie, maar ook de zekerheid van het geloof en de zaligheid:

 “En ik Johannes, ben het, die deze dingen zag en hoorde. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neder voor de voeten van de engel, die ze mij toonde, om te aanbidden. Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mede dienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren en toepassen. Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd staat voor de deur. Wie onrecht doet, hij doe nog onrecht, wie vuil is, hij worde nog vuil. Wie rechtvaardig is, hij bewijze "nog" rechtvaardigheid, wie heilig is, hij worde "nog" heilig", RHK.

Het kruis moet de mensheid allereerst overtuigen van de waarheid van onze verlorenheid door onze schuld, alvorens men in echt berouw Jezus als Redder aanbidt en om vergeving smeekt.  
Doch de eerste betekenis wordt heden door de "Democratisering van de kerken" verduisterd!  De drieslag: ellende, verlossing en dankbaarheid past niet langer bij de postmoderne gelovige. Juist en alleen de ergernis maakt dat de Kerk de allereerste functie van het kruis verduistert.Maar Luther vond in zijn existentiële angst dankzij de apostelen de Rots Jezus Christus.
 

Het Evangelie zonder antithese maakt de kerken in de eindtijd als Laodicea. Gelovigen menen rijk te zijn in Christus, waarbij ze geen boodschap hebben aan de dreiging in het kruis. Terwijl volgens de apostelen juist het inzicht in de verlorenheid en schuld mensen als echte bedelaars aan de voeten van Jezus brengt en om vergeving van zonden doet smeken!
Sterker nog, zwijgen over verlorenheid en schuld bij het kruis is de geest van de antichrist! Want als de Kerk zwijgt over de dreiging in het kruis, dient zij de antichrist! Want volgens 1 Johannes 4:3 is iedere geest die "niet belijdt" dat Jezus in "het vlees" gekomen is, de geest van de antichrist. De kruisdood van Gods Zoon is allereerst teken van onze verlorenheid.

Juist het zwijgen van de Kerk over de ergernis in het kruis, maakt de boekrol noodzakelijk.Om te verhinderen dat christenen met een ingebeelde hemel verloren gaan, gaat Jezus in de eindtijd de boekrol inzetten. Wanneer de kerken de ergernis in het kruis en daarmee het onderwijs van de apostelen verduisteren, zet Jezus de plagen van de boekrol in werking. Het loon wat Jezus bij zijn komst meebrengt, is niets anders dan de plagen van de boekrol.
Want behalve de omega is Hij de alpha, behalve de laatste is Hij de eerste. En als eerste of alpha hing Hij als de Getrouwe Getuige door u en mij aan het vloekhout om iedereen zijn verlorenheid en schuld te tonen. Van het kruis zei Hij: "Ween niet over Mij, maar over uzelf."   Iedereen die dat aanneemt en zijn schuld erkent, kan vergeving bij Jezus zoeken en vinden!

Jezus zet de boekrol in zodra het Evangelie zonder de dreiging in het kruis wordt gepreekt. Dan gaan christenen in de lijdenstijd rondom Goede Vrijdag een groot kruis door de straten van een stad in Nederland dragen, zonder dat de wereld zich daaraan ergert of bekommert. Nu dit heden overal het geval is, komt Jezus met de plagen uit de boekrol in aktie. Doch Noach moest de volken in zijn tijd waarschuwen voor de komst van de zondvloed. En ook de bekendmaking van de plagen aan Farao en de zijnen bij de uittocht uit Egypte, geeft te kennen dat God zijn plagen altijd vooraf aan de Kerk en de wereld bekendmaakt.
Derhalve maakt Jezus de plagen bekend door gelovigen uit elke stam, taal, volk en natie. Doch Jezus komt "snel" met de plagen van de boekrol. Want daar Hij in verband met de boekrol driemaal zegt dat Hij snel komt, komen de plagen achtereen binnen één generatie:

“Zie, Ik kom snel en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naar dat zijn werk is. Ik ben de alpha en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde”.

Ook blijkt dat de dreiging in het kruis tot voortdurende bewustheid van onze schuld moet leiden. Want alleen zij worden zalig die hun kleding telkens wassen in het bloed van het Lam. Want degenen die door de dreiging van het kruis hun verlorenheid ontdekken en vervolgens Jezus zoeken, hun schuld belijden en vanuit een berouwvol hart telkens om vergeving bidden, krijgen volmacht bij de boom des levens. Volgens het Woord van God krijgen gelovigen die zich telkens schuldbewust wassen, volmacht bij de poorten om in te gaan in de Stad:

 “Want zalig zijn zij, die zich voortdurend wassen, opdat de volmacht van hen zal zijn bij de boom des levens en bij de poorten om in te gaan in de stad", RHK.

Met grote nadruk leert de Here dat er geen toegang is voor hen die hun verlorenheid niet "belijden". Dat zijn zij die de dreiging in het kruis verwerpen. Die het niet verdragen als Jezus hen aanzegt: "Gij zijt die man", door wie Ik de smaad en hoon aan het kruis onderging.
Dezen worden honden genoemd, omdat zij geen geestelijke nood door schuld nodig achten, en zich derhalve niet telkens wassen in het bloed van Christus. Dat zijn zij die vertrouwen op "het verbond" zonder zich het Heil toe te eigenen, omdat echt schuldbesef ontbreekt; dat zijn zij die zich beroepen op Gods genade, zonder Jezus vanuit hun hart om vergeving te bidden:

“Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet”.

Doch de Here heeft zijn engel gezonden, het hoofd van de gemeenten, om gelovigen op de hoogte te stellen dat Jezus "snel" komt en wanneer Hij komt. Dat wil zeggen als Jezus door de plagen van de boekrol het klimaat verandert en de groei-economie van Babylon verduistert door Covid-19, verschrik dan niet, maar hef uw harten op naar de hemel. Ziet daarin de dreiging in het kruis, want Hij komt met de plagen van de boekrol om u en mij te redden.
Jezus zegt in dit gezicht indirect dat iedereen die gered wil worden, de plagen serieus moet nemen! De Here verbindt de redding van de eeuwige Hellesmarten nadrukkelijk met het verstaan van de plagen als teken van de dreiging van het kruis. Jezus komt met de boekrol (loon) als de kerken massaal de dreiging of ergernis van het kruis verduisteren, zoals heden het geval is. Want de woorden: "Ik ben de wortel/geslacht van David" ( de leeuw van Juda), wijst op het gebeuren in de hemel, als de boekrol noodzakelijk is en niemand behalve Jezus waardig is de verzegelde boekrol te openen. Zie Openbaring 5:5.  Doch Jezus komt met de plagen als het Evangelie over de hele wereld is verkondigd:

 “Ik, Jezus, heb mijn engel aan het hoofd van de gemeenten gezonden (RHK), om u dit te betuigen. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster”.

De komst van Jezus samen met de boekrol zodra de kerken de heilsweg massaal verduisteren, maakt de roep om zijn komst geheel anders. Dan is het roepen om Jezus, een roepen om de plagen van de boekrol. Dat roepen is niet vrijblijvend voor hen die de dubbele betekenis van het kruis verstaan en op zichzelf toepassen.
Want door het verduisteren van de ergernis in het kruis kan ook de Heilige Geest de Kerk niet meer zijn goddelijke kracht schenken. Daarom is de oproep van de Heilige Geest tot Jezus om te komen een krachtig bewijs van de noodzaak van de plagen van de boekrol:

“En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet”.

De bede “Kom Here Jezus” is méér dan een bede om Heil. Het is een gebed om de boekrol, die onze verlorenheid en schuld zichtbaar maakt. Het is een bede van christenen aan Jezus, dat Hij door de boekrol de afval tot stilstand brengt. Zodat gelovigen in het kruis de echtheid zien van hun verdorvenheid en de Hel en Jezus van harte aanbidden. Zij roepen om de komst van Jezus met de boekrol in de tijd, wanneer de antichrist de kerken verleid in het kruis alleen Gods liefde te zien en dit zonder meer te onderwijzen:

 “Hij die deze dingen betuigt, zegt: Ja, Ik kom snel. Amen, Kom Here Jezus”.

De waarschuwing hieraan niets toe te voegen is van levensbelang. Toevoegen doet men door de plagen van de boekrol niet als Gods werk te zien maar mensenwerk, wat bij de verandering van het klimaat heden al gebeurt. Wie aan dit boek toevoegt zal de plagen uit dit boek niet ervaren als een oproep van Jezus om de dreigende betekenis in het kruis toe te passen:

 “Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn”.

Ernstiger zijn de gevolgen voor hem die de inhoud van dit boek afzwakt. Afzwakken gebeurt als men de zeven brieven ontdoet van hun profetieën, en de brief van Laodicea niet toepast op de kerken, nu zij de dreiging van het kruis verduisteren. Terwijl Jezus om onze zonden is gestorven, en door God is opgewekt om onze rechtvaardiging. Want wie deze dingen die nodig zijn voor het Heil afzwakt, krijgt geen volmacht bij de poorten van de heilige stad:

 “Want indien iemand afneemt van de woorden van deze profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn".

Verder komt het eenzijdige beroep van kerken op het verbond in plaats van Jezus overeen met de woorden van Daniël 9:27: "Hij zal het verbond voor velen gewichtig of belangrijk maken".  
Vooral de komst van de antichrist in de kerken is een hemels teken dat de tijd van Jezus met de boekrol noodzakelijk is. Zodat in waarheid gebeden moet worden: "Kom Here Jezus":

"Kom Here Jezus. De genade van de Here Jezus zij met allen”
 
 
 

De vrouw is de Kerk, die door Gods verkiezende genade pelgrimganger is van de heilige stad.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
De  vrouw van Christus.
 

 

De dubbele
betekenis
van het
kruis

De ergernis van het kruis schept kopers van het gelouterde goud; zij brengt ze bij elkaar.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
De Zondaar.

 

"Snel"
is tijdens
het
laatste
geslacht.

Jezus zegeviert over Babylon en de rechten van de mens als de Mensenredder en Koning der koningen.
Bron: Bibleexplained.com
Het Lam overwint het beest
 

De plagen
tonen
de
 dreiging
in het
kruis


 

Zoek vandaag nog het levende brood voor uw ziel, die eeuwig is, nu het nog te vinden is.
Bron: Overige bronnen
Het leven in Christus.

 

Wie afzwakt
krijgt
geen
toegang

Voor de hoop en opname door Christus moeten gelovigen de hoofden opheffen naar de hemel en Jezus aanroepen.
Bron: www.imagebank.com
Zesde bazuin geeft splitsing nucleaire raket >>vuur.

 

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 10-04-2021